<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Vi ønsker at fremme menneske- og arbejdstagerrettighederne, og principperne i FN’s Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv er indarbejdet i vores Code of Conduct, CSR-politik og Code of Conduct for Leverandører.

Vores processer for nødvendig omhu omfatter brug af Sedex’ dataplatform og værktøjer til at identificere aktuelle og potentielle negative påvirkninger af specifikke menneske- og arbejdstagerret­tigheder i vores egen produktion. Gennem vores bæredygtighedsprogram rettet mod landmændene har vi fokus på arbejdspladsvurderinger og ansættelsesforhold på gårdene hos vores leverandører af slagte­dyr. Desuden forventer vi, at vores leveran­dører generelt fremmer menneske- og arbejds­tager­rettigheder i deres leverandørkæde.

Hvis interne og eksterne interessenter har mistanke om manglende overholdelse af lovgivning og vores politikker, kan de orientere os via vores whistle­blowerordning.

Risici i produktionen

Vores Sedex-risikoanalyse fra første halvår 2020 identificerede risikofaktorer inden for miljømæssige og sociale forhold i vores produktion. I 2020/21 har vi analyseret de konkrete risici for negative påvirkninger af specifikke menneske- og arbejdstagerrettigheder op imod vores eksisterende processer, og vi er i dialog med Sedex om risiko­scoringen, da den på nogle områder viser et skævt billede. Vi har over 100 nationaliteter ansat, hvoraf nogle anses af Sedex som udsatte i forhold til moderne slaveri, og det påvirker risikovurderingen, selvom alle nationaliteter i Danish Crown er ansat på lige vilkår.

Vi erkender, at brugen af kontraktansatte via tredje­part udgør en potentiel risiko for krænkelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder, hvilket vi håndterer gennem audits og udfasning. Inden for andre risiko­områder har vi udviklet handlings­planer, så vi får styrket håndteringen af risici både på koncern­niveau og lokalt. For eksempel handler det på arbejdsmiljøområdet primært om at styrke vores ledelsessystemer og træning, som vi er i fuld gang med.

I 2021/22 vil vi gennemføre en ny Sedex-risiko­vurdering for at kunne evaluere vores fremdrift.

Udfasning af brugen af tredjepartskontraktansatte i Tyskland

Som flere andre fødevareproducenter er vi udfordret på adgangen til arbejdskraft i produktionen særligt i Polen, Sverige og ­Tyskland, hvor vi har engageret kontraktansatte via tredjepart. Det er en praksis, vi ­forsøger at begrænse.

I 2020/21 har vi udfaset brugen af kontraktansatte via tredjepart i Tyskland, hvor denne praksis heller ikke længere er lovlig. I 2019 fastansatte vi 150 tidligere kontraktansatte på vores slagteri i Essen, og det har vi siden øget til cirka 1.000 medarbejdere. I alt har vi ansat knap 2.000 medarbejdere i Tyskland i 2020/21, og vi har sørget for transport og ­boligtilbud til de tidligere kontraktansatte, der primært kommer fra Østeuropa.

Vi fører løbende kontrol med ansættelses­forhold for kontraktansatte via tredjepart.

Mål

Vi respekterer de internationale konventioner om menneske- og arbejdstagerrettigheder, og vi ­bestræber os på at afbøde negative påvirkninger af rettighederne i vores produktion og værdikæde.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 8.5, 8.7, 8.8 og 16.2 ved at tilbyde anstændige job, bekæmpe moderne ­slaveri, beskytte arbejdstagerrettigheder og skabe et sikkert og stabilt arbejdsmiljø.

Vores arbejde med FN’s Principper

Det danske Institut for Menneskerettigheder udgav i efteråret 2020 en snapshot-analyse af 20 store danske virksomheders arbejde med at dokumentere efterlevelsen af FN’s Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. Danish Crown kom på en delt tiendeplads, og analysen ­peger på plads til forbedringer i virksomhedernes processer og dokumentation over en bred kam.

Vi arbejder løbende med at forbedre vores processer, dokumentation og kommunikationen herom. I 2020/21 har vi i Danmark foretaget et audit med fokus på forholdene for ansatte i transportbranchen, som tidligere har været kritiseret for uacceptable forhold. Her fik vi bekræftet, at de igangsatte initiativer og vores dialog med logistikleverandøren har haft god effekt, og at forholdene er acceptable. Desuden er vi i dialog med brasilianske leverandører af kreaturer om overholdelse af oprindelige folks rettigheder, hvor den manglende overhold­else også har været genstand for kritik.

Vi redegør årligt for vores indsats for at ­begrænse risikoen for moderne slaveri i vores værdikæde i overensstemmelse med vores forpligtelse i UK. Vores Statement on Modern Slavery Act kan ses på vores hjemmeside på danishcrown.com/­bæredygtighedsrapport.