<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Klimavejen er en del af Danish Crowns bære­dygtigheds­­program for udviklingen mod en mere bæredygtig kødproduktion på bedrifterne. Landmændene på Klimavejen forpligter sig til at sam­arbejde med os om deling af produktions­data og informationer, der målrettet understøtter Danish Crowns klimavision og klimamål om at reducere klimaftrykket med 50 procent inden 2030.

I Danmark har vi siden 2019 suppleret vores bæredygtigheds­program med en certificering efter vores interne bæredygtighedsstandard, som er tilpasset griseproducenter og producenter af Dansk Kalv. I praksis betyder det, at landmændene opstiller egne mål for, hvordan bedrifterne vil forbedre sig på udvalgte parametre. De udarbejder handlingsplaner for, hvordan de vil nå målene, og indrapporterer løbende udvalgte bedriftsdata og informationer til Danish Crown inden for områderne klima, dyrevelfærd og socialt ansvar. Certificeringen foretages af et uafhængigt certificerings­organ, der auditerer landmændene minimum hvert tredje år, hvor datagrundlag, mål og handlings­planer gennemgås.

Vi arbejder løbende på at styrke både indholdet af bæredygtighedsstandarden og retningslinjerne for certificeringen i takt med, at vi frem mod 2024 udbreder Klimavejen i Sverige, Polen og Tyskland.

Vi har i 2020/21 igangsat en række initiativer, der skal løfte certificeringsordningen til et nyt niveau frem mod 2022. For det første har vi etableret et etisk certificeringsudvalg med eksterne fagper­soner, som løbende vil evaluere både bæredygtighedsstandarden og certificeringsordningen samt rådgive os i forbindelse med fremtidige ­ændringer og forbedringer. Dernæst arbejder vi på at tilpasse bæredygtighedsstandarden, så den er i overensstemmelse med Codes of Good Practice for effective and credible sustainability systems fra ISEAL Alliance (International Social & Environmental Accreditation and Labeling). Og endelig vil vi udvikle en proces for gruppecertificeringer, ­primært målrettet grupper af mindre producenter af grise og kreaturer.

Mål

Frem mod 2024 vil 100 procent af vores ­andelsejere og kontraktleverandører af slagtedyr i Danmark, Sverige, Polen og Tyskland være med på Klimavejen.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 2.4 og 12.2 ved at fremme bæredygtige systemer til produktion af fødevarer og modstandsdygtige landbrugspraksisser samt bæredygtig forvaltning af naturressourcer.

Parametre i bæredygtighedsprogrammet

Grise- og kreaturproducenter under bæredygtighedsprogrammet indsamler og registrerer systematisk data og informationer om deres bedrift med fokus på følgende bæredygtighedsparametre:

Klima/Klimavejen

 • Produktionseffektivitet
 • Fodersammensætning
 • Produktion af foderafgrøder
 • Staldsystemer og teknologier
 • Gyllehåndtering og biogas

Dyrevelfærd

 • Sygdomme og dødelighed
 • Brug af antibiotika

Socialt ansvar

 • Arbejdspladsvurderinger
 • Ansættelseskontrakter

Fremdrift i Danmark

De danske landmænd på Klimavejen har fokus på at sænke­ klimabelast­ningen fra deres bedrifter via optimering af parametre som foder­effektivitet, sammensætning af foderet og håndtering af husdyrgødning, der er de store poster i bedrifternes klimaregnskab.

Cirka 62 procent af udledninger fra vores ­danske slagtegrise stammer fra foderproduktion og -­forbrug, mens udledningen fra stalde udgør 20 procent. ­Gylleopbevaring og udbringning tegner sig for 12 procent, mens øvrige parametre udgør 6 procent, hvilket primært er udledninger relateret til byggeri og tilknyttede serviceydelser.

Samlet set har vores grise på Klimavejen et beregnet udledningsniveau på 2,46 kg CO2e/kg levende vægt i 2020/21. Alle landmænd har opstillet specifikke mål for nedbringelse af udledning på deres gårde. Implementering af landmændenes foreløbige 3-årige målsætninger for gris vil medføre et forventet fald i udledningen til 2,38 kg CO2e/kg l­evende vægt i løbet af 2022/23.

Vores danske slagtekalve har et beregnet udledningsniveau på 10,6 kg CO2e/kg levende vægt i 2020/21. Her udgør foderforbruget 36 procent, mens staldudledninger (inklusive enterisk metan) udgør 39 procent.

Milepæle for antallet af slagtedyr på ­Klimavejen

2024

 • 100% af polske grise og kødkvæg fra kontraktleverandører

2023

 • 100% af svenske kødkvæg fra kontraktleverandører
 • 100% af svenske lam

2022

 • 100 % af danske malkekvæg
 • 100 % af danske frilandskvæg
 • 100 % af svenske malkekvæg
 • 100 % af tyske økologiske grise og ITW-grise (Initiative Tierwohl)

2021

 • 100 % af Dansk Kalv
 • 100 % af svenske grise

2020

 • 100 % af danske grise, inklusive frilandsgrise