<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Lagring af kulstof i marken

Marker taber kulstof, men udviklingen kan vendes ved brug af flere efterafgrøder og nedpløjning af halm. Danish Crown deltager i et dansk forsknings­projekt, der udvikler værktøjer til forbedring af produktion af biomasse på græsarealer. Grundprincippet er at etablere flerårige græsarealer ved ­omlægning af årlige afgrøder til græs og kløver, der vil øge kulstoflagring og reducere nitrat­udvaskning og udledningen af NO2.

Future Beef Cross

Danish Crown er involveret i et dansk forsknings­projekt, Future Beef Cross, der sigter mod at ­reducere klima­påvirkningen fra kalveopdræt. ­Projektet er ved at udvikle en metode til at udvælge kødkvægstyre, som giver krydsningskalve, også kaldet Gastrokalve fra Dansk Kalv, der udnytter foderet mere effektivt, giver mere kød og udleder mindre metan.

Foder, der neutraliserer metan

Sammensætningen af foderet har stor betydning for, hvor meget metan, der produceres i vommen, når kvæg f­ordøjer foder. Danish Crown deltager i­ ­forskningsprojekter i både Danmark og Sverige, der udvikler nye foderingredienser, som kan forbedre ­fordøjelsen og neutralisere produktionen af metan i vommen. Med de nye foderingredienser forventes ­metanudledningen fra kvæg at kunne reduceres med op til 50 procent.

Biofiltre kan opfange metan

Danish Crown deltager i det danske forsknings­projekt BIOMET, der udvikler og tester anlæg med biofiltre for at reducere metanudledninger fra stalde og gyllebeholde­re. Biofilteret består af kompost med metanædende bakterier, som reducerer metanen til kuldioxid og vand. Forventningen er, at biofiltre vil kunne reducere klimapåvirkningen fra danske malkekvæg og griseproduktion med op til 20 procent. Samtidig reducerer biofiltret udledningen af ammoniak og lugtgener.

Græs som proteinkilde

Hvis græs kan udnyttes som proteinkilde til dyr i Danmark, vil landmændene kunne producer­e store mængder protein pr. hektar og dermed øge selvforsyningen af protein uden at øge arealanvendelsen til produktion af et kg kød. Danish Crown er en del af partnerskabet Dansk Protein Innovation og deltager i forskningsprojektet Bio Value, der søger at finde en rentabel metode til at udvinde græs­protein. Som led i projektet har nogle af vores andelsejere testet græsproteinet som et alternativ til soja i grisefoder, og projektets første testanlæg producerer i øjeblikket ­protein til vores økologiske griseproducenter.