<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Cirkulære løsninger er kernen i at drive en sund forretning, og vi arbejder på at finde nye måder at minimere, genanvende og genbruge vores affald på. Vores forretning bygger på, at vi producerer fødevarer af sunde dyr, og at intet dyreliv går til spilde.

Vi udnytter omhyggeligt mest muligt af slagtedyret til nærende fødevarer. Dernæst sørger vi for, at de ikke-spiselige dele af dyret indgår i et cirkulært biosystem, hvor de udnyttes til en række andre formål. Formålene omfatter eksempelvis, at restprodukter fra slagterierne anvendes til produktion af kød- og benmel til dyrefoder, mens indholdet af mave og tarme anvendes i biogasproduktion og dermed leverer grønnere energi til mange husstande. Desuden bruges tyndtarmens slimhinde fra grise til at producere heparin, som er en blodfortyndende medicin, mens skind fra kreaturer forarbejdes til læder af meget høj kvalitet.

På vores slagterier forarbejdes omkring 84 procen taf grisen og omkring 95 procent af kreaturerne til fødevarer og andre formål. Vi er ved at beregne en ny baseline for animalsk affald for perioden januar til december 2021.

Optimering af affaldsstrømme

Som led i et større affaldsoptimeringsprojekt har vi i 2020/21 kortlagt vores affaldsstrømme på produktionsanlæggene i Danmark, Sverige, Polen og Tyskland. Desuden er en ny baseline blevet beregnet i 2020/21, som vi vil bruge til at udarbejde lokale handlingsplaner for, hvordan produktionsanlæggene kan nå vores reduktions- og genanvendelsesmål. Arbejdet omfatter også at finde leverandører, der kan aftage affaldet til genanvendelse.
I Sverige har vi i 2020/21 reduceret antallet af leverandører af affaldshåndtering fra ti til tre og opdelt produktionsanlæggene i to geografiske regioner for at optimere transportafstande. Tilsvarende er vi i Danmark gået fra at bruge tre til nu kun at have én leverandør, som aftager affaldet fra alle produktionsanlæg. Ud over at optimere affaldstransporten sikrer det også større gennemsigtighed og standardisering af affaldshåndteringen. Vi arbejder nu videre med at reducere antallet af leverandører i Tyskland og Polen.

Nye anvendelser af plastaffald i Danmark

Omkring to tredjedele af det brændbare affald fra vores danske slagterier og fabrikker er plastaffald, og 90 procent af plastaffaldet er enten blandede plasttyper eller forurenet med kødsaft og derfor uegnet til genbrug i de nuværende danske systemer. Vi har i 2020/21 stillet et nyt krav til vores danske leverandører af affaldshåndtering om at levere en løsning på, hvordan vi kan genanvende det forurenede plast og har indgået et samarbejde med en
leverandør om at videreudvikle på mulige løsninger. I 2020/21 har vi desuden udskiftet plastikkerner af PVC fra vores folier med en mere miljøvenlig plast, der kan genanvendes.

Mål

Vi vil reducere mængden af brændbartegnet affald fra vores produktionsanlæg med 40 procent i forhold til 2020/21 og 80 procent materialenyttiggørelse af affaldet i 2030.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 12.3 ved at minimere fødevaretabet i vores produktions- og forsyningskæder samt til delmål 12.5 ved at minimere affaldsmængden gennem forebyggelse, genbrug og genanvendelse.

40%

Baseline 2020/21: 14.845 tons. Målet om fremtidig reduktion af brændbartegnet affald baseres på 2020/21 baseline.

25%

Andelen af affald anvendt til materialenyttiggørelse udgør i 2020/21 knap 25 procent. Målet er 80 procent.