<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

På alle vores produktionsanlæg bruges vand til at rense maskiner og redskaber efter brug, og til gengæld bruges der dagligt en del vand udelukkende til rengøring. For at forhindre at vand løber i afløbet og ikke tjener noget videre formål, intensiverer vi vores indsats for at minimere vandforbruget generelt, reducere det organiske stof i spildevandet og genanvende så meget vand som muligt. Nedenfor kan du udforske nogle af de ting, vi har sat i gang, og hvor langt vi er. For eksempel med et fuldskalaanlæg til genanvendelse af procesvand.

Reduktion af vandforbrug og organisk materiale i spildevand fra produktions- og renseprocesser reducerer også energiforbruget til opvarmning af vand og rensning af spildevand.

Pilotprojekt: Genbrug af procesvand

Vi samarbejder med andre fødevarevirksomheder, myndigheder, teknologileverandører, universiteter og forskningsinstitutioner om at udvikle og teste teknologier, der kan hjælpe fødevarevirksomheder med at producere mere med mindre vand. Det foregår i et offentligt-privat partnerskab, Danish Partnership for Resource and Water Efficient Industrial Food Production. Her har vi fokus på muligheder for at recirkulere og genbruge renset procesvand til nye formål, såkaldt ’Water fit for purpose’, uden at gå på kompromis med fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed.

Som et resultat af dette samarbejde har vi installeret det første pilotanlæg til genbrug af vand på vores danske griseslagteri i Horsens. Omfattende tests har dokumenteret, at filtreringsteknikker, ozonflotation og UV-teknologi kan rense procesvand til drikkevandskvalitet. Det betyder, at vandet kan bruges i andre dele af produktionsprocessen. Vores vurdering er, at vandgenanvendelsen, når den er fuldt funktionsdygtig, kan reducere slagteriets samlede vandforbrug med op til 10 pct.

Projektet forventes at være i drift i løbet af det næste år.

Potentialer: her kan vi spare vand
Ved at gå metodisk til værks kan vi kortlægge, hvor vi kan reducere vandforbruget mest. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre vores dataindsamlings- og valideringsprocesser. For eksempel i forbindelse med overvågning af vandforbruget, undersøger vi digital registrering af vandforbrug i forskellige produktionsprocesser på hvert anlæg. Dette udpeger vand-intensive processer og tydeliggør hvor vi kan reducere vandforbruget og have en indvirkning.

I 2020/21 har vores forretningsenheder og produktionsanlæg i Polen, Sverige, Tyskland, Holland og Danmark udarbejdet lokale handlingsplaner for, hvordan de vil nå målene for reduktion af vandforbruget og spildevandsudledningen. Handlingsplanerne baserer sig på kortlægninger af produktions- og rengøringsprocesser og reduktionspotentialer, så vi sætter ind der, hvor investeringer giver størst effekt.