<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Indsatsen for at minimere vandforbruget og udledningen af spildevand fra vores produktions- og rengøringsprocesser er et centralt fokusområde i miljøledelsesarbejdet. I 2020/21 har vores forretningsenheder og produktionsanlæg i Polen, Sverige, Tyskland, Holland og Danmark udarbejdet lokale handlingsplaner for, hvordan de vil nå målene for reduktion af vandforbruget og spildevandsudledningen. Handlingsplanerne baserer sig på kortlægninger af produktions- og rengøringsprocesser og reduktionspotentialer, så vi sætter ind der, hvor investeringer giver størst effekt.

Fuldskalaanlæg til vandgenbrug

Danish Crown samarbejder med andre fødevarevirksomheder, myndigheder, teknologileverandører, universiteter og forskningsinstitutioner om at udvikle og teste teknologier, der kan hjælpe fødevarevirksomheder med at producere mere med mindre vand. Det foregår i et offentligt-privat partnerskab, Danish Partnership for Resource and Water Efficient Industrial Food Production. Her har vi fokus på muligheder for at recirkulere og genbruge renset procesvand til nye formål, såkaldt water fit for purpose, uden at gå på kompromis med fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed.

Vi har i 2020/21 installeret og indkørt det første fuldskalaanlæg til vandgenbrug på vores danske griseslagteri i Horsens, og anlægget bliver sat i drift i 2021/22. Der er tale om et anlæg, der ved hjælp af filtreringsteknikker, ozon-flotation og UV-teknologi renser procesvand fra slagterobotter. To års omfattende test i alle tænkelige driftssituationer har dokumenteret, at procesvandet kan renses bakterielt til drikkevandskvalitet, så vandet kan
genbruges andre steder i produktionen. Det nye anlæg forventes at reducere slagteriets samlede vandforbrug med op til 10 procent.

Da alle vores griseslagterier i Danmark er indrettet på samme måde, er der et betydeligt besparelsespotentiale, hvis løsningen implementeres på alle slagterier. Det vil vi se nærmere på, når anlægget i Horsens har været i drift i fuld skala i et stykke tid, og eventuelle driftsjusteringer er foretaget. Desuden vil vi se på mulighederne for at bruge samme teknologi på andre vandforbrugende processer.

Næste større tiltag bliver etablering af et fuldskalaanlæg på vores danske fødevarefabrik i Vejle, som forventes påbegyndt i 2022/23. Her har et pilotprojekt i 2019/20 dokumenteret, at det er muligt at optimere vand- og energieffektiviteten ved driften af autoklaver, hvor kød på dåse koges. Ved at rense kogevandet med ultrafiltrering og UV-behandling og genbruge det til at vaske de lukkede dåser udvendigt, inden de kommer i autoklaven, kan der opnås en besparelse på 10-15 procent af fabrikkens samlede vandforbrug.

Mål

Vi vil reducere vandforbruget på vores produktionsanlæg i Danmark, Polen, Sverige, Tyskland og Holland med 40 procent pr. produceret ton og mængden af organisk materiale i spildevandet fra produktionsanlæggene med 30 procent pr. produceret ton i 2030 i forhold til 2019/20.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 6.3 og 6.4 gennem effektiv udnyttelse af vand, øget vandgenbrug samt behandling af spildevand og minimering af udledning af organisk materiale.

Vandforbrug i m3 pr. produceret ton

Forbruget af vand har været relativt konstant de seneste tre år. Med de planlagte initiativer til besparelser i forbruget af vand forventes et fald de kommende år.

3,8

2020/21

3,8

2019/20

3,7

2018/19

COD i spildevand i kg pr. produceret ton

Den påviste udvikling viser en faldende tendens af det relative indhold af COD. Årsagen hertil
er ikke entydig grundet forskellig tilgang til prøvemåling i årets løb. Dette korrigeres i det kommende år.

6,5

2020/21

7,0

2019/20

7,3

2018/19