Loading...

Landmændene går Klimavejen

Klimavejen er Danish Crowns bæredygtighedsprogram. Første skridt på vejen er en klimakontrol, hvor landmanden forpligter sig til at reducere klimaftrykket, så vi samlet kan reducere aftrykket med 50% inden 2030. Visionen er at producere kød (netto) klimaneutralt i 2050.

Klimavejen handler ikke kun om reduktion af klimaaftrykket. Kontrollen indebærer, at landmanden sætter treårige mål for, hvordan gården vil forbedre sig på en række områder inden for bæredygtighed. Dem kan du læse mere om herunder.

Klima og miljø

 • CO₂-reduktion
 • Fodereffektivitet
 • Ammoniakfordampning og lugt
 • Ressourceoptimering
 • Foderindhold: råprotein, fosfor og zink
 • Lokale proteinkilder
 • Jordbehandling
 • Gødningshåndtering
 • Biogas

Energi

 • Energiteknologier, vedvarende energi og varmeforsyning

Dyrevelfærd og antibiotika

 • Sygdomme og dødelighed
 • Brug af medicin, herunder antibiotika

Socialt ansvar

 • Arbejdspladsvurderinger
 • Diversitet og inklusion
 • Ansættelseskontrakt
 • Moms og skat
Vores evne til at udnytte slagtedyret har stor betydning for miljø- og klimapåvirkningen fra slagterierne. Det er samtidig kernen i at drive en sund forretning.

Desuden skal landmanden løbende overvåge fremdriften i arbejdet gennem kvartalsvise opgørelser af resultaterne, som også løbende rapporteres til Danish Crown. Kontrollen udføres af Baltic Control, en uafhængig instans, som også kontrollerer landmændene mindst hvert tredje år og vurderer fremdriften i arbejdet frem mod 2030-målet.

Danish Crown samarbejder tæt med landmændene og tilbyder inspiration til bæredygtige løsninger og sørger for at viden og gode erfaringer bliver delt mellem landmændene. På den måde er Danish Crown med til at sikre, at der løbende er fremdrift.

Klimavejen blev først udviklet for griseproduktion og i dag er alle vores danske griseproducenter med på Klimavejen. Vi har nu også udviklet og tilpasset programmet til kalveproducenter og har fået vores producenter af 'Dansk Kalv' om bord. Dansk Kalv er vores kvalitetsprogram for kalveproduktion, som har særlig fokus på dyrevelfærd. 

Bæredygtighed fra slagteri til forbruger

I vores produktion arbejder vi hver dag på at begrænse klima- og miljøpåvirkningen mest muligt. Vi minimerer vores spild, optimerer vores forbrug af energi og vand, effektiviserer vores transport og udvikler nye klima- og miljøvenlige emballager.

Intet går til spilde

Vores evne til at udnytte slagtedyret har stor betydning for miljø- og klimapåvirkningen fra slagterierne. Det er samtidig kernen i at drive en sund forretning. Slagterierne udnytter hovedparten af dyret til fødevarer, mens de resterende dele af dyret forarbejdes til foder eller udnyttes til en række andre formål som f.eks. biogasproduktion, gødning og fremstilling af medicin.

Optimeret energi- og vandforbrug

Slagteridrift og produktion af fødevarer kræver meget energi og vand. En stor del af energiforbruget går til at nedkøle de slagtede dyrekroppe, mens en stor del af vandforbruget går til rengøring. Vores slagterier og fabrikker har de seneste årtier haft konstant fokus på at optimere energi- og vandforbruget ved at strømline processer og indkøbe nyt produktionsudstyr med et lavt vand- og energiforbrug. I samme periode har der været konstant stigende krav til fødevaresikkerheden, der har medført et større forbrug af varmt vand til rengøring og elektricitet til køling.

I dag er omkring 30% af varmeforsyningen til slagterierne genvundet varme fra tekniske installationer som kølesystemer, luftkompressorer og ventilationssystemer. Den genvundne varme bruger vi blandt andet til at opvarme rengøringsvand og indeluft.

For at nå vores ambitiøse 2030-mål om at halvere klimaftrykket, har vi gang i en række initiativer, der skal forbedre energieffektiviteten yderligere. Initiativerne handler blandt andet om omstilling til vedvarende energi og investering i nye energibesparende teknologier.

De løbende forbedringer har eksempelvis reduceret vandforbruget på vores danske griseslagterier fra 600 liter pr. gris i 1980'erne til kun 200 liter i dag, og vi kan kun opnå yderligere reduktioner ved recirkulering og genbrug af procesvand. Vi samarbejder med andre fødevarevirksomheder, forskere og teknologileverandører om at udvikle nye teknologier, der kan hjælpe med at reducere forbruget af grundvand og øge brugen af renset procesvand.

Energieffektiv transport

Vi arbejder på at reducere klimaaftrykket fra transport i hele vores leverandørkæde. Vi stiller krav til vores transportleverandører om at have en så effektiv logistik som mulig. Og når det gælder vores egen vognpark, efteruddanner vi løbende vores chauffører i miljørigtig kørsel.

Klima- og miljøvenlige emballager

Vi bruger store mængder af emballage til vores produkter og har gang i en række initiativer, der skal udvikle nye klima- og miljøvenlige løsninger.

Vi har siden 2018 stillet krav til vores leverandører af karton og bølgepap om at alle produkter er fremstillet af materialer fra bæredygtigt skovbrug med en FSC- eller PEFC-certificering. Sammen med en leverandør har vi desuden udviklet en ny type bølgepap til det låg, der bruges i størstedelen af emballagerne. Det nye bølgepap er 27% tyndere og reducerer derved CO2-aftrykket betragteligt, samtidig med at bæreevne og holdbarhed stadig lever op til vores og kundernes behov.

Vi samarbejder også med kunder og forbrugere om nye emballageløsninger. Vi har allerede udskiftet 55 millioner kødbakker med nye miljøvenlige kødbakker fremstillet af minimum 80% genanvendt plast i Danmark. Det sparer miljøet for næsten 1.000 tons ny plast hvert år og vil kunne halvere CO₂-udledningen pr. bakke, hvis bakken genanvendes til nye bakker.

Vi har også store mængder returemballage i form af kasser og kar i plast eller stål. Alt dette cirkulerer i store retursystemer, som vi også hele tiden arbejder på at effektivisere. Alt plastaffald fra vores pakkemaskiner sælger vi til genanvendelse.