<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Danish Crown ønsker at bidrage til at fremme FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og opfylde FN's Verdensmål. Det indebærer, at vi både styrker vores positive bidrag og minimerer risici for negative påvirkninger i hele vores værdikæde. Vi har både set på egne aktiviteter, hvor vi har direkte indflydelse på FN's Verdensmål, og på hvordan vores aktiviteter indirekte påvirker FN's Verdensmål i hele værdikæden. For Danish Crown er FN's verdensmål en ledestjerne på vores vej mod en bæredygtig omstilling af fødevareproduktionen.

Vi har analyseret vores positive og negative bidrag til FN's Verdensmål og de 169 underliggende delmål ved hjælp af SDG Lens, som er et værktøj til selvvurdering udviklet af DNV GL (førende uafhængigt certificeringsorgan).

Her er hovedresultaterne:

Verdensmål 2: Stop sult

+ Vi leverer sikre og nærende fødevarer i store dele af verden og fremmer bæredygtige landbrugspraksisser i vores leverandørkæde. Klimaforandringer som følge af vores fødevareproduktion kan påvirke landbrug og fødevareforsyning.

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

+ Vi bidrager til at styrke landenes kapacitet til tidlig varsling og håndtering af sundhedsrisici i forbindelse med pandemier. Vores produktion er arbejdskraftintensiv, hvilket øger risikoen for smittespredning.

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

+ Vi tilbyder både unge og voksne muligheder for at tilegne sig erhvervsfærdigheder og bidrager dermed til at opkvalificere arbejdsstyrken.

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

+ Vi sikrer kvinder lige muligheder for lederskab på alle niveauer i vores organisation. Vores slagterier og fødevareproduktion er domineret af mænd, og det gælder også i landbruget.

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

+ Vi øger vandeffektiviteten i vores fødevareproduktion, udvikler løsninger til sikker genbrug af vand og begrænser forureningen af vandressourcen. Vores landbrugs- og fødevareproduktion bruger store mængder vand, der belaster vandressourcen.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

+ Vi skaber økonomisk vækst og anstændige jobs, beskytter arbejdstagerrettigheder og skaber et sikkert og stabilt arbejdsmiljø. Arbejdet på vores fabrikker medfører en øget risiko for arbejdsulykker, arbejdsskader og arbejdsrelaterede sygdomme.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

+ Vi bestræber os på at udnytte naturressourcer effektivt, reducere miljøbelastningen, begrænse madspild og fremme
bæredygtigt forbrug. Vores fødevareproduktion og samfundets forbrugsmønstre belaster naturressourcer og miljø.

Verdensmål 13: Klimaindsats

+ Vi arbejder for at styrke fødevareproduktionens tilpasnings-evne til klimaforandringer og reducere klimapåvirkningen i hele vores værdikæde. Vores fødevareproduktion bidrager væsentligt til udledningen af drivhusgasser, især fra landbruget.

Verdensmål 15: Livet på land

+ Vi arbejder for at mindske skovrydning, genoprette forringet jord og integrere økosystem- og biodiversitetsværdier i landbruget. Vores fødevareproduktion beslaglægger store arealer til landbrug, som bruger klodens naturressourcer og forringer
biodiversiteten.

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

+ Vi bruger vores indflydelse til at fremme menneskerettigheder, og vi accepterer ikke nogen form for korruption og bestikkelse i vores værdikæde.

Verdensmål 17: Partnerskab for handling

+ Vi driver og deltager i partnerskabsprojekter, som udvikler nye løsninger til at sikre en bæredygtig omstilling af fødevareproduktionen.