<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

I september 2021 forpligtede vi os til at sætte videnskabsbaserede klimamål igennem Science Based Targets-initiativet (SBTi). I juli 2022 indsendte vi så vores mål til validering og i november 2022 blev vores kortsigtede mål godkendt.

At vores klimamål nu er validerede og godkendte af SBTi vil sikre, at vores klimaindsatser leder til absolutte reduktioner i drivhusgas. Målene, vi har indsendt, er brudt ned i delmål, der dækker scope 1, 2 og 3-udledninger baseret på en detaljeret kortlægning af alle større, signifikante CO2-udledninger i hele værdikæden.

Science Based Targets er et partnerskab mellem bl.a. FN’s Global Compact, World Resources Institute og Verdensnaturfonden (WWF). Programmet hjælper med at designe en klar vej for virksomheder, så de kan mindske udledningen af drivhusgasser i et så stort omfang, at det bidrager til at holde den globale temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader, som er det mål videnskaben peger på for at undgå store klimakatastrofer.

Læs om Science Based Targets-initiativet her

At bekæmpe klimaforandringerne er en helt central del af Danish Crowns forretnings- og bæredygtighedsstrategi. Vores klimavision er at opnå en klimaneutral (netto-nul) kødproduktion i 2050, og videnskabsbaserede mål er et konkret skridt i netop den retning.
Et styrket ambitionsniveau
Selvom vores godkendte mål er lavere procentuelt end vores overordnede ambition om at reducere udledningen af CO2 med mindst 50 procent i 2030 i forhold til 2005, er målene helt i tråd med de overordnede ambitioner. Vores kortsigtede mål godkendt af Science Based Targets-initiativet refererer nemlig kun til en periode 2020-2030, som kommer oven i de betydelige reduktioner i udledninger, som vi allerede har implementeret frem til 2020.

Vores mål

SBTi kræver, at alle virksomheder hvis scope 3-udledninger svarer til mere end 40 procent af de kombinerede scope 1, 2 og 3-udledninger også sætter mål for scope 3. Dette er anderledes i forhold andre systemer og tidligere praksis.

I overensstemmelse med kravene fra SBTi har Danish Crown defineret to sæt kortsigtede mål. Et absolut mål for scope 1 og 2-udledninger og et relativt mål for scope 3 (scroll ned på siden for at se, hvordan vi udregner vores scope 1, 2 og 3-udledninger):

  • Danish Crown forpligter sig til at reducere den absolutte scope 1 og 2 drivhusgasudledning med 42 procent inden 2030 sammenlignet med 2020. Dette mål dækker 100 procent af Danish Crowns scope 1 og 2-udledning af drivhusgasser
  • Danish Crown forpligter sig til at reducere scope 3-udledningen af drivhusgasser med 20 procent pr. kg produceret produkt inden 2030 sammenlignet med 2020. Dette mål dækker cirka 88 procent af Danish Crowns scope 3-udledning

*Forretningsaktiviteter, der ikke er inkluderet i det endelige scope 3-mål, omfatter aktiviteter, der ikke er repræsentative for Danish Crowns samlede output og/eller kun repræsenterer en mindre del af vores klimapåvirkning. Målet om 88,0 procent af basisårs scope 3-udledninger opfylder minimumsambitionskravene i tilgangen til fysisk intensitet og anses derfor for ambitiøst.

Hvordan reducerer vi så vores klimaaftryk?
I Danish Crown vil vi reducere udledningen for scope 3 med 20 procent per kg kød fra 2020 til 2030. Det skal blandt andet ske ved at reducere klimaaftrykket på gårdene hos vores andelsejere. Her har vi identificeret en lang række initiativer for at opnå dette. De fire vigtigste er:
• Optimering af gyllehåndtering inkl. øget udnyttelse af gylle til biogas
• Markteknologier der sikrer foderkorn med mindre klimabelastning
• Optimering af fodereffektiviteten gennem programmet ”Danish Crown Data”
• Udelukkende anvendelse af afskovningsfri soja i foder

I alt vil vi i Danish Crown reducere vores globale udledninger med 2,5 mio. tons CO2 alene fra 2020 til 2030, eller hvad der svarer til at fjerne mere end 500.000 biler fra vejene. Til sammenligning skal Danmark som samlet nation reducere med 20 mio. tons CO2 fra 1990 til 2030 for at nå Folketingets målsætning om at reducere udledningerne med 70 procent. En del af Danish Crowns reduktioner foregår dog i udlandet, og vil ikke tælle med i det danske CO2-regnskab.

I Danish Crown vil vi reducere udledningen for scope 3 med 20 procent per kg kød fra 2020 til 2030. Det skal blandt andet ske ved at reducere klimaaftrykket på gårdene hos vores andelsejere.
Hvad vi vil fremadrettet
Vores godkendte mål sætter dagsordenen for bæredygtighed fremadrettet. Sideløbende med vores arbejde for at øge mængden af grøn strøm i vores elforbrug på tværs af alle udledninger, forpligter vi os også til offentligt at rapportere på drivhusgasudledninger samt vores fremskridt i forhold til målene. I de næste år vil vi yderligere styrke vores rapporteringspraksis og tilpasse os den kommende ’GHG Protocol Land Sector and Removals Guidance’. Dette er for at sikre, at vores rapportering af drivhusgasudledninger er af høj kvalitet og afspejler de nyeste metoder og videns
Læs mere om, hvad vi sigter efter i fremtiden

Beregning af scope 1,2 og 3-udledninger

Ligesom den kategorisering, der er udviklet af ’Greenhouse Gas Protocol’, opgør og oplyser vi i Danish Crown CO2-udledninger i tre såkaldte brede scopes, der dækker 1,2 og 3. Scope 1 og 2 dækker direkte og indirekte emissioner fra aktiver, der er direkte ejet af os. Det kan for eksempel være udledningen fra lastbiler ejet af Danish Crown eller den strøm, vi som virksomhed bruger i forarbejdningsanlæg og på slagterier. Her er målet at reducere udledningen med 42 procent fra 2020 til 2030.

Da scope 3-udledninger er uden for vores kontrol, er det de sværeste at beregne. Vi har gennemført de første beregninger af vores scope 3 drivhusgasopgørelse i løbet af 2021, og vi vil løbende arbejde på at sikre pålidelige data for alle scope 3-kategorier. Vi har haft særlig fokus på vores CO2-udledninger på gården, da disse tegner sig for størstedelen af vores scope 3-udledninger.

Beregningerne er baseret på vores seneste livscyklusvurdering (LCA) for forskellige produktionslande og typer af dyr. Vi har brugt fysisk niveaudata (fuldstændig beholdning) til de fleste scope 3-kategorier, herunder foder, kød fra tredjeparter, logistik, emballage og ingredienser.

Beregninger af CO2-udledningerne på gårdene er baseret på en kombination af data fra vores landmænd, der følger Klimavejen, og nationale gennemsnit for lande eller typer af dyr, hvor Klimavejen ikke er rullet ud endnu. Vores logistikaftryk er i høj grad baseret på leverandørspecifikke primære data fra Tier 1-leverandører.

For andre større kategorier af købte varer og tjenester har vi brugt aktivitetsdata og deres respektive udledningsfaktorer. Dette dækker det meste af vores scope 3. For nogle få mindre kategorier har vi anvendt branchegennemsnitlige udledningsfaktorer på den økonomiske værdi af de købte varer og tjenesteydelser (forbrugsbaseret metode).

Se hvor vores CO2-udledninger kommer fra

Vores væsentligste kilder til CO2-udledning