Loading...

Kredsmøderne 2021 bliver afholdt i starten af december. Herunder kan du se dagsordenen, oversigten over antal repræsentanter, tilmeldingsproceduren, samt tid og sted. Deltager du på møderne, skal du have gyldigt Coronapas med.

Dagsorden

Grisemøder:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om selskabets virksomhed
 4. Gennemgang af den reviderede og af repræsentantskabet godkendte årsrapport
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet¨
 7. Eventuelt

Kreaturmøder:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om selskabets virksomhed
 4. Gennemgang af den reviderede og af repræsentantskabet godkendte årsrapport
 5. Debat
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer og suppleanter kreaturforum
 8. Tema: Bæredygtig fremtid for dansk okse- og kalvekød
  • De politiske rammer, muligheder og udfordringer
  • Markedet og forbrugerne
  • Samspil mellem landmændene og virksomheden om at udnytte potentialet
 9. Debat
 10. Eventuelt

Ønsker ikke genvalg

Følgende ønsker ikke genvalg:

Grisekredsene

Kreds 3
Anne Marie Nørgaard, Sinding

Kreds 5
Torben Bang, Aarup

Kreaturkredsene

Kreds 3
Mikkel Baltzer Jensen, Allingåbro

Tid og sted for møder griseproducentkredsene

Kreds  Dato Tidspunkt Sted Mødenr
6 06.12 11.30/12.15 VKST, Sorø 10
5 06.12 18.30/19.15 Velas, Vissenbjerg 20
4 07.12 11.30/12.15 Hotel Rødding 25
3 07.12 18.30/19.15 MCH Herning Kongrescenter 35
1 09.12 11.30/12.15 Agri Nord, Aalborg SV 50
2 09.12 18.30/19.15 Arena Randers 65
6 10.12 09.30 Åkirkebyhallerne, Bornholm 70

Tid og sted for møder i kreaturkredsene

Kreds  Dato Tidspunkt Sted Mødenr
3 06.12 18.30/19.15 Arena, Randers 15
1 07.12 18.30/19.15 Agri Nord, Aalborg SV 30
5 08.12 11.30/12.15 Velas, Vissenbjerg 40
6 08.12 18.30/19.15 Agerskov-Hallen 45
4 09.12 11.30/12.15 Sagro, Esbjerg 60
2 09.12 18.30/19.15 Aulum Fritidscenter 55


Der foretages valg i alle kredsene i år.
Formiddagsmøder afsluttes med spisning
Middagsmøder starter med spisning 11.30
Aftenmøder starter med spisning 18.30

Tilmelding

Gå ind på www.danishcrown.com/da-dk/ejer - log på EJERSIDEN, vælg arrangement tilmelding.

Du kan også tilmelde dig via appen Ejer, vælg arrangement tilmelding.

Hvis du ikke har mulighed for at bruge internettet eller appen, er det muligt at kontakte Ejerservice.

Deltager du på møderne, skal du have gyldigt Coronapas med.

Oversigt over kredsene baseret på andelsejerleverancer i regnskabsåret 2020/2021


Grisekreds

Lokalkredse

Stemmeenheder

Repræsentanter

Ændring stemmeenheder

 

 

1

2.196.977

13

44.289

 

 

2

2.225.317

13 (-1)

-42.094

 

 

3

2.129.994

12

129.731

 

 

4

2.399.339

14

80.331

 

 

5

2.192.205

13

84.375

 

 

6

2.147.422

13 (+1)

114.046

 

I alt grise

 

13.291.254

78

410.678

 

 


Kreaturkreds


Lokalkredse

Stemmeenheder

Repræsentanter

Ændring stemmeenheder

 

1

325.224

10

-24.750

 

2

252.696

8

-28.908

 

3

225.786

7 (-1)

-63.360

 

4

300.102

10 (+1)

-17.556

 

5

173.820

6

-20.250

 

6

283.734

9

-30.450

I alt kreaturer

 

1.561.362

50

-185.274

Du kan se oversigten over kredsene her.

I vedtægternes § 14.4. og § 14.5 står bl.a.: Ved fordelingen af repræsentanterne mellem griseproducentkredsene foretages en opgørelse af antallet af slagteenheder i det senest afsluttede regnskabsår. Der fastsættes herud fra det antal slagteenheder (fordelingstallet), der berettiger til valg af én repræsentant, idet der i den enkelte kreds vælges et antal repræsentanter svarende til antallet af stemmeenheder divideret med fordelingstallet (afrundet).

Det samme gør sig gældende ved valg af medlemmer til kreaturforum.

Ved opgørelsen af antallet af slagteenheder tæller en gris 1 enhed, en so 1½ enhed og et kreatur eller kalv over 100 kg slagtet vægt 6 enheder. Der vælges 1 repræsentant (grise) pr. 170.500 slagteenheder (afrundet) og 1 medlem af kreaturforum pr. 31.500 slagteenheder.

Repræsentantskabet består i 2022 af 90 landmandsvalgte medlemmer, 78 valgt af griseproducentkredsene, 3 valgt af minoritetsgrupper (grise) og 9 valgt af kreaturforum. Kreaturforum består i 2022 af 53 landmandsvalgte medlemmer, 50 valgt af kreaturkredsene og 3 valgt af minoritetsgrupper (kreatur).

Valgforsamling repræsentantskabet

Til Danish Crowns repræsentantskab

Valg til bestyrelsen

Med henvisning til vedtægternes §15 indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde

Onsdag, den 15. december 2021 kl. 10.00 på Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Dagsorden for mødet:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg blandt griseproducentkredsenes repræsentanter i separate møder af 1 bestyrelsesmedlem pr. griseproducentkreds
  • Valg blandt det samlede repræsentantskab af 3 bestyrelsesmedlemmer
 4. Valg af to medlemmer til Uddannelsesudvalg
 5. Valg af to medlemmer til Udvalg for ejerkommunikation
 6. Valg af tre medlemmer til ejerudvalg i Pork til test af nye tiltag fra Ejerservice
 7. Eventuelt

Dagsorden og bilag vil blive fremsendt/udleveret til de valgte repræsentanter, så snart muligheden foreligger.

Mødet afsluttes med frokost.

Til Danish Crowns Kreaturforum

Valg til bestyrelse og repræsentantskab

Med henvisning til vedtægternes §13.9 indkaldes hermed til kreaturforumsmøde

Tirsdag, den 14. december 2021 kl. 10.00, Danish Crown, Energivej 5, 6670 Holsted

Dagsorden for mødet:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om selskabets virksomhed og forhold af betydning for kreaturandelsejerne
 4. Valg til bestyrelsen, repræsentantskabet og indstilling til udvalg m.v. i koncernen
  • Valg af medlem samt observatør til selskabets bestyrelse
  • Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til selskabets repræsentantskab
  • Valg af medlemmer til indstilling til udvalg m.v. i koncernen, hvortil selskabet har indstillingsret
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Eventuelt