Loading...

Markedstillægget udbetales trinvist efter en trappemodel, således at kreaturer i intervallet 0-20.000 kg giver 0 øre i tillæg pr/kg, mens intervallet 20.001-30.000 kg giver et tillæg på 20 øre/kg og så fremdeles op i tabellen (se tabel).

Danish Crown Beef markedstillæg

Beregningsvægt kilo Interval Sats kr.
0-20.000   -
20.001-30.000 10.000 0,20
30.001-45.000 15.000 0,25
45.001-65.000 20.000 0,30
65.001-90.000 25.000 0,35
90.001-120.000 30.000 0,40
120.001-155.000 35.000 0,45
155.001-195.000 40.000 0,50
195.001-240.000 45.000 0,55
240.001-290.000 50.000 0,60
290.001-345.000 55.000 0,65
345.001-405.000 60.000 0,70
405.001-470.000 65.000 0,75
470.001-   0,80

*Hundyrkilo tæller med 1 (kvier, køer og stude)

  Handyrkilo tæller med 2/3

Markedstillægget beregnes med basis i regnskabsårets leverancer og nulstilles ved start af hvert regnskabsår. Der sættes et loft på 40 øre/kg i gennemsnit på den samlede årsleverance for den enkelte leverandør.

Kiloerne tæller forskelligt afhængig af om de kommer fra handyr eller hundyr, og derfor vil den akkumulerede pris pr basiskilo være forskellig fra producent til producent afhængig hvor stor andel af handyr og hundyr, der indgår.

Det betyder, at hvis man lægger tillæggene fra de forskellige trin sammen ved regnskabsårets afslutning og dividerer med det samlede antal A-kilo, så kan tillægget ikke overstige 40 øre/kg. 

Tillægget udbetales med afregningen, som tillæg pr dyr og stiger altså i løbet af regnskabsåret i takt med, at kreaturerne slagtes.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ejerservice på +45 8919 2590.