Loading...

Klimavejen er Danish Crowns landmandsprogram for rejsen mod bæredygtigt kød. Det hele begynder med en certificering af alle produktioner, hvor landmanden kortlægger, hvor han er nu og sætter treårige udviklingsmål inden for fire hovedområder: miljø & klima, energi, dyrevelfærd & antibiotika samt socialt ansvar.

Med Klimavejen tilslutter den enkelte andelshaver sig Danish Crowns klimamål om at reducere klimaftrykket med 50% inden 2030. Visionen er at producere kød helt klimaneutralt i 2050.

Gennem Klimavejen samarbejder vi tæt med landmændene om bæredygtigt kød.

Landmændene er i gang

Igennem årtier har vores andelshavere haft fokus på en række forskellige tiltag på bedrifterne, som har gjort, at miljøbelastningen og klimaaftrykket er forbedret ganske betragteligt. Flere ting har bidraget til den positive udvikling: fodereffektivitet, foderblandinger, håndtering af husdyrgødning i stald og mark, brug af miljøteknologier medvirker alle til en øget bæredygtighed.

For miljøpåvirkningen er et af de afgørende forhold mængden af foder per kilo kød, samt at så stor en del af grisen som muligt udnyttes. Kan mængden af foder, der bruges til at producere en gris, reduceres, så vil det også reducere miljøpåvirkningen. Og her har de danske landmand formået at effektivisere, således at den mængde foder, der skal bruges til at lave 1 kg. grisekød, er faldet væsentligt igennem mange år.

Samtidig er landmændene også blevet bedre til at håndtere husdyrgødningen og optimere arealanvendelsen.

Målet er at reducere klimaaftrykket i hele kæden fra jord til bord med 50% inden 2030. Vores vision er at blive et klimaneutralt erhverv i 2050.

Fødevareproduktion

Det største klimaaftryk i vores fødevareproduktion på fabrikkerne ligger i vores energi- og vandforbrug, transport samt emballage.

Det helt centrale i vores fabrikkers miljøindsats er vores miljøledelsessystem, der integrerer både miljø og arbejdsmiljø. Griseslagterierne har siden 2005 været certificerede efter internationale standarder for miljøledelse, og det fungerer som motoren i forhold til at styre forholdene og skabe fremdrift. 

Energi- og vandforbrug

Slagteridrift og kødforædling kræver meget energi og meget vand. En stor del af energiforbruget går til at nedkøle de slagtede dyrekroppe, mens en stor del af vandforbruget går til rengøring.

Slagterierne har haft konstant fokus på vand- og energiforbruget siden midten af 80’erne og løbende optimeret produktionsprocesserne, bl.a. ved at indkøbe nyt produktionsudstyr med et lavt vand- og energiforbrug. På den anden side har der i samme periode været konstant stigende krav til fødevaresikkerheden. Kravene medfører større forbrug af varmt vand og elektricitet til køling.

På trods af de øgede krav har vi de seneste mange år alligevel ikke brugt mere vand, fordi vi konstant arbejder strategisk og målrettet med vand- og energibesparelsesprojekter, som gør, at vi har kunne spare andre steder.

Hver gang vi investerer i ny teknologi, vurderer vi f.eks., om det udstyr, vi sætter ind på slagterierne, har den bedste miljønorm. Vi stiller krav til vores leverandører om det, og når udstyret er installeret, efterprøver vi, om kravene er overholdt.

En anden potentiel kilde til miljøforurening på slagterierne er udledning af såkaldt organisk belastet spildevand, som indeholder kvælstof og fosfor samt let omsætteligt organisk materiale, der bl.a. stammer fra det gødning og blod, der ryger i kloakken, når man åbner dyrene.

Spildevandet sigtes for partikler, inden det udledes til det offentlige kloaknet og renseanlæg. Fordi spildevandet indeholder stoffer, der let omsættes i et biologisk rensningsanlæg, kan det medvirke til at rense andet spildevand, når der mangler kulstof i rensningsanlægget.
Derudover har vi også stort fokus på de rengøringsmidler, vi bruger. Når eksterne rengøringsselskaber gør rent på vores anlæg, sender de en liste over rengøringsmidler, som vi miljøscreener ift. en positivliste, vi har, som bl.a. tager højde for produkternes påvirkning af vandmiljøet. Kun hvis produktet lever op til kravene, må det bruges.

Vi arbejder desuden løbende på at identificere og udfase de mest miljøskadelige produkter.

Slagteridrift og kødforædling kræver meget energi og meget vand.
Vandforbrug
Vand er en knap ressource
Inden for 24 timer skal alle slagterier rengøres mindst én gang. Det kræver en masse vand, og vi arbejder konstant med at reducere vores vandforbrug.
Vi er bl.a. med i et stort projekt DRIP - Danish partnership for Resoruce and water efficient Industrial food Production.
Læs mere om projektet

Transport

Transport er en klimaudfordring, som vi arbejder med på flere parametre. F.eks. stiller vi krav til det i vores udbudsmaterialer, så de selskaber, der byder ind på opgaver hos os, bliver forpligtet på at have en så skarp logistik som muligt. Og når det gælder vores egen vognpark, får vi rapporter over køremønstre og brændstofforbrug, ligesom vi løbende efteruddanner vores chauffører – hvilket alt sammen er med til at reducere energiforbruget på kørslen.

Emballage

Når man fremstiller fødevarer, er der en række krav til, hvordan emballagen skal beskytte maden. Inden for lovrammerne arbejder vi med at skære ned på emballagen f.eks. ved at eksperimentere med at bruge en folie, der er tyndere. En anden mulighed er at vakuumpakke vores kød, hvilket giver længere holdbarhed og mindre madspild, men da et vakuumpakket produkt ikke ser lige så indbydende ud som kød, der ligger i en kødbakke, efterspørger kunderne ofte ikke denne løsning, selv om vi godt kan lave den.

Vi har sammen med en række samarbejdspartnere udviklet en ny type kødbakke, der indeholder en stor del genanvendeligt plast – det såkaldte PET-plast, som man også bruger til vandflasker. Det er kendetegnet ved ikke at kunne genbruges madopbevaring, selv om det bliver genanvendt mange gange, og derfor er det et oplagt alternativ til den nuværende plasttype.

Ny og bedre plastik
55 millioner kødbakker bliver miljøvenlige
Hvert år åbner danskerne omkring 55 millioner pakker med grise- og oksekød fra Danish Crown. Tilsammen vejer de sorte eller grønne plastikbakker over 1000 tons, og de kan fremover kan genanvendes igen og igen til emballering af fødevarer..
Læs mere her

Intet går til spilde

Danish Crown er ikke blot en af verdens største grisekødsproducenter, vi er også en af de mest effektive kødproducenter i verden. Det skyldes, at vi ikke kun fokuserer på at producere kød, men også på at producere og genanvende andre produkter så meget som muligt.

Vores opgave er at få så meget værdi som muligt ud af det produkt, vi sælger for vores ejere, samtidig med at vi passer godt på miljøet, og derfor bliver alt på grisen brugt.

Her et par eksempler:

  • Varmen fra slagtekroppen til at varme vand op til rengøring, og gødningen fra tarmene anvendes i biogasproduktion.
  • Den såkaldte vaskepladsgødning, som er det savsmuld, der bliver fjernet fra grisetransporten, inden den vaskes og desinficeres, leverer vi til landbrugsjord.
  • Når affaldet fra slagteriet ender hos Daka - som indsamler restprodukter fra fødevareindustrien og genanvender dem - kan det blive til kød- og benmel.
  • Restproduktet herfra er aske, som i dag bliver solgt til Aalborg Portland, der laver beton – så grisen nu ligger ude i fortovet.
  • Og tyndtarmens slimhinde bruges til at fremstille den blodfortyndende medicin heparin.

 

Sådan håndterer vi plastik og emballage

Hver uge kører der lastbiler ind gennem portene på Danish Crowns slagterier med store mængder pap og emballage. Og når de færdige varer fra slagterierne er emballeret, flyttes de igen med lastbil ud til kunder i både Danmark og i udlandet.

Vi arbejder kontinuerligt med at finde alternative emballage-løsninger til gavn for miljøet. Bl.a. har vi udviklet en ny variant af bølgepappen på det låg, der bruges i størstedelen af emballagerne, som reducerer CO2-aftrykket betragteligt. Det nye bølgepap er 27 procent tyndere, men stadig med en bæreevne og holdbarhed, der løser vores og kundernes behov.

Vi opsamler alt plastaffald fra vores pakkemaskiner og sælger det til diverse affaldsselskaber, som videreudnytter det.

Plast, som har været i kontakt med kød, kan man i øjeblikket ikke genanvende, men vi forsøger løbende sammen med forskellige samarbejdspartnere at udvikle udstyr, som kan gøre det muligt i fremtiden.

Vi har også store mængder returemballage i form af kasser og -kar samt kummer i plast eller stål. Alt dette cirkulerer i store retursystemer, som vi også hele tiden arbejder på at optimere.