<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

LCA-modellen er udviklet af eksterne konsulenter og verificeret af uafhængige tredjeparter. Modellen forholder sig til klimapåvirkningerne i hele vores værdikæde – fra produktionen ude hos landmændene til de færdige produkter ligger i køledisken, og kompleksiteten og detaljegraden er unik i forhold til andre officielle LCA-værktøjer. Med den nye model kan vi både beregne CO2e-aftrykket for et kg kød og lave specifikke beregninger på udvalgte produkter med data fra specifikke leverandører, slagterier, forædlingsfabrikker og logistik.

To forskellige metoder

Der findes to forskellige LCA-metoder: Attributional-LCA (A-LCA) og Consequential-LCA (C-LCA), hvor de vigtigste forskelle handler om håndteringen af biprodukter og datainput. De metodiske forskelle gør system­afgrænsningen forskellig. For eksempel er indirekte arealanvendelse kun med i C-LCA, mens begge metoder medregner direkte arealanvendelse. For at skabe mest muligt gennemsigtighed og fleksibilitet har vi indbygget en switch i vores nye model, så vi kan beregne klimapåvirkningen af vores produkter ud fra begge metoder.

Harmoniseret løsning på EU-niveau

Vi mener, der er behov for en harmoniseret løsning på EU-niveau og bakker derfor op om den bredt ­anerkendte europæiske metode til livscyklusvurdering Product Environmental Footprint (PEF). Det vil øge gennemsigtigheden i LCA-beregning­erne for forbrugere og samtidig gøre det muligt at bruge klimadata på tværs af landegrænser og produkter. PEF-metoden bygger på A-LCA, og via interesse­organisationer arbejder vi på at få inkluderet indirekte arealanvendelse og andre ­væsentlige parametre.

A-LCA (PEF)

- Gennemsnitlig input data
- Modellering af biprodukt baseret på normativ allokeringsnøgle
- dLUC
- Ecoinvent

C-LCA

- Marginal input data
- Modellering af biprodukter vha. systemudvidelse
- dLUC og iLUC
- Exiobase

Datagrundlag og ramme for klimaberegninger

Via Klimavejen, der er en del af vores bæredygtighedsprogram, ­indsamler vi data til at opgøre klimapåvirkningen for hver enkelt landbrug, der ­leverer ­slagtedyr. Den detaljeringsgrad har ikke været mulig ­tidligere, hvor der i stedet er anvendt generiske data.