<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Indsatsen for at minimere energiforbruget og udledningen af CO2 fra vores produktion og transport er et centralt fokusområde i vores miljøledelsesarbejde, og alle vores produktionsanlæg arbejder løbende på at optimere produktionsprocesserne og effektivisere energiforbruget. Et eksempel er genvinding af overskudsvarme fra kølesystemer og trykluftkompressorer, som er energitunge processer.

Forbruget af elektricitet på vores produktionsanlæg tegner sig for halvdelen af vores CO2 udledning i Scope 1 og 2. I Sverige har vi siden 2019 købt 100 procent grøn strøm, og i 2020/21 har vi indledt en dialog for at sikre indkøb af grøn strøm på flere af vores produktionsanlæg. På sigt skal hele vores elforbrug være baseret på vedvarende energi.

En anden stor post i klimaregnskabet er forbruget af naturgas, der står for omkring 40 procent af produktionsanlæggenes CO2-udledning. Vi arbejder derfor også på at nedbringe vores CO2-udledning ved øget elektrificering sammen med indkøb af grøn elektricitet, for eksempel ved at erstatte gaskedler til varmeforsyning med elkedler eller varmepumper.

Samarbejde med transportører

I opgørelsen af CO2-udledningerne fra transport har vi hidtil kun medregnet Scope 1, som dækker brændstofforbruget til køretøjer, der ejes eller direkte leases af Danish Crown. I 2020/21 har vi for første gang estimeret udledningen fra transport i Scope 3, som dækker vores eksterne transportører, og opgjort den samlede udledning fra transport til næsten 250.000 tons CO2e. Vi er i gang med at styrke procedurerne for indhentning af valide primære CO2-data fra vores logistikleverandører, og vi vil i 2021/22 sætte specifikke mål for CO2-reduktionen i transporten af vores produkter.

Samtidig er vi i løbende dialog med transportørerne om, hvordan vi kan styrke samarbejdet om klimatiltag. I dag bruger nogle af vores leverandører biodiesel, naturgas (LNG) og andre alternative brændstoffer til deres lastbiler, som bidrager til at nedbringe CO2-udledningen fra transporten. For eksempel bruger alle vores svenske transportører alternative brændstoffer som HVO eller biogas, der hermed nedbringer CO2-udledningen med over 90 procent.

Mål

Vi vil reducere udledningen af drivhusgasser fra vores produktion og logistik med 50 procent pr. kg kød i 2030 i forhold til 2005.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 12.2 ved at sikre en
bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse
af naturressourcer.

CO2-neutrale produktionsanlæg

Vi har i 2020/21 besluttet, at tre af vores store produktionsanlæg – Haarlem i Holland samt
Horsens og Holsted i Danmark – skal være CO2-neutrale inden udgangen af 2022. Vi har i 2020/21 kortlagt produktionsanlæggenes klimaaftryk, og de tre anlæg tegner sig for næsten 12 procent af vores samlede Scope 1 og 2-udledninger. På kort sigt køber vi grøn strøm og biogas med certifikater og kompenserer for de CO2-udledninger, vi ikke kan eliminere nu og her. Vi har etableret en projektgruppe på hvert af de tre anlæg, som skal udarbejde langsigtede handlingsplaner, der vil omfatte følgende initiativer og prioriteter:

  1. 100 procent grøn strøm fra enten egenproduktion eller indkøb
  2. Elektrificering af processer drevet med fossile brændsler
  3. Erstatning af naturgas med biogas
  4. Udskiftning til lastbiler med alternative brændstoffer, for eksempel biogas
  5. Udfasning af investeringer i fossildrevne teknologier
  6. Kompensation af resterende CO2-udledninger

 

Energiforbrug i kWh pr. produceret ton

Vi har i 2020/21 styrket vores dataindrapportering på energi og produceret mængde. Dette
har medført en revidering af vores tal for energiintensiteten – også for historiske data. Vores
samlede energiforbrug er faldet marginalt, mens vores samlede produktion er steget. Dette har resulteret i et relativt fald i energiintensiteten pr. produceret ton. Samlet set har vores energiforbrug været stabilt de seneste år.

471

2020/2021

495

2019/20

469

2018/19

CO₂e-udledning i tons (Scope 1 og 2)

Vi har i 2020/21 omregnet vores CO2-udledning til markedsbaseret tilgang for Scope 2. Dette har sammenholdt med forbedret data på energiforbrug resulteret i en generel revidering af vores tal for CO2-udledning. Samlet er CO2e-udledningen faldet markant med 20 procent de sidste tre år. Dette skyldes primært indkøb af grønnere elektricitet på flere af vores polske produktionsanlæg (Scope 2).

341.337

202/21

408.248

2019/20

425.525

2018/19