<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Vi vil være verdens mest bæredygtige og succesfulde kødproducent i 2030 og vores strategi tager udgangspunkt i de forhold, som er væsentlige for Danish Crown og vores interessenter. I 2030 skal klimapåvirkningen fra vores kødproduktion være reduceret med 50% i forhold til 2005. Men vi stopper ikke i 2030. Vores vision er en fremtid, hvor kød fra Danish Crown i 2050 er produceret (netto) klimaneutralt.

Vores strategi fokuserer på at tage ansvar i alle led af produktionen af kød. Vi har fem primære indsatsområder, som understøtter udvalgte verdensmål. Vi omsætter strategien til praksis ved dels at arbejde på tværs af værdikæden med at drive udviklingen i en bæredygtig retning for hele branchen, dels at forankre principper for ansvarlig forretningsadfærd i hele vores forretning.

Vi har et ansvar for at håndtere væsentlige risici for negative påvirkninger af mennesker og miljø i vores værdikæde.

Bæredygtigt Landbrug

Vi vil sikre en stærk fremtid for landmændene og fremme en bæredygtig husdyrproduktion, der holder sig inden for klodens grænser.

Bæredygtig fødevareproduktion

Vi vil drive en bæredygtig, effektiv og højtydende fødevareproduktion og sætte høje standarder for os selv og vores leverandører.

Feeding the world

Vi vil finde nye måder til at brødføde verden med bæredygtigt kød og protein gennem samarbejde og partnerskaber i vores værdikæde.

Gode job til alle

Vi vil tiltrække og fastholde medarbejdere med gode job og lige muligheder for alle og skabe sikre og sunde arbejdspladser.

Sammen med kunder og forbrugere

Vi vil vinde kundernes og forbrugernes tillid og imødekomme behovet for sunde, sikre og bæredygtige fødevarer.

Vores bidrag til FN's Verdensmål
Danish Crown ønsker at bidrage til at fremme FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og opfylde FN's Verdensmål. Det indebærer, at vi både styrker vores positive bidrag og minimerer risici for negative påvirkninger i hele vores værdikæde. Vi har både set på egne aktiviteter, hvor vi har direkte indflydelse på FN's Verdensmål, og på hvordan vores aktiviteter indirekte påvirker FN's Verdensmål i hele værdikæden. For Danish Crown er FN's Verdensmål en ledestjerne på vores vej mod en bæredygtig omstilling af fødevareproduktionen.
Vores bidrag til FN's Verdensmål